Ἀβαδδών (Abaddon)

Ἀβαδδών (Abaddon)
1) transliteracja hebrajskiego אבדון (abaddon) – zniszczenie; w Nowym Testamencie transliterowane jako nazwa własna Abaddon (imię anioła z Hadesu (Objawienia 9:11)
np. Objawienia 9:11: καὶ ἔχουσιν ἐφ᾽ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων