Αβαμα (abama)

Αβαμα (abama)
1) nazwa miejsca: Abama; w Biblii hebrajskiej (ha)bama (הַבָּמָה/בָּמָה) to wyżyna bądź pagórek (jako miejsce kultu)
-> Ezechiela 20:29: καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς τί ἐστιν Αβαμα ὅτι ὑμεῗς εἰσπορεύεσθε ἐκεῗ καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αβαμα ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας