Bóg umarł? 10 powodów, dla których doktryna Trójcy jest niemożliwa

Bóg umarł? 10 powodów, czyniących doktrynę Trójcy niemożliwą

Bóg umarł? 10 powodów, czyniących doktrynę Trójcy niemożliwą

Najistotniejszym argumentem przeciw Trójcy jest moment śmierci Chrystusa. Nominalne chrześcijaństwo na różne sposoby stara się wytłumaczyć niewytłumaczalne, czyli jak „Bóg umarł”. Tymczasem Pismo Święte dostarcza licznych dowodów pokazujących, że niemożliwe jest standardowe wytłumaczenie w takich przypadkach, jakoby umarła tylko ludzka natura Jezusa z Nazaretu. W efekcie fundament IV-wiecznej doktryny chrześcijaństwa głównego nurtu stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

 Proroctwa Starego Testamentu wskazujące na śmierć Jezusa mówią o nim jako kimś innym niż Bóg.  Psalm 16:8-10
Czytaj werset
(8) Mam zawsze Jahwe przed swymi oczami; gdy On jest po mej prawicy, nie zachwieję się nigdy. (9) Przeto raduje się serce moje, weseli się duch mój, a także i ciało moje spoczywa bezpiecznie. (10) Nie wydasz mnie bowiem Szeolowi, nie dopuścisz, by wierny Twój czciciel doznał skażenia. (B. Pozn.)
Izajasza 53:10
Czytaj werset
Lecz wolą Jahwe było zetrzeć go w cierpieniu, skoro oddał się na ofiarę przebłagalną.
Będzie oglądał potomstwo i dni swe przedłuży, a sprawa Jahwe dzięki niemu zwycięży. (B. Pozn.)
 Relacje z kart Nowego Testamentu przedstawiają go jako odrębną od Boga osobę.  Mateusza 27:43
Czytaj werset
Ufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go sobie upodobał.
Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. (UBG)
Dzieje 2:23-24
Czytaj werset
(23) tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
(24) Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim (BT V)
Hebrajczyków 10:12
Czytaj werset
Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga;
 Jego śmierć jest przedstawiana jako ofiarowanie kapłana; kapłanem w Biblii jest zawsze człowiek . Hebrajczyków 6:19-20
Czytaj werset
Którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę; Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
Hebrajczyków 7:26-27
Czytaj werset
(26) Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa;
(27) Który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu.
Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.
1 Tymoteusza 2:5
Czytaj werset
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
 Jego śmierć to akt posłuszeństwa woli Boga; Chrystus jest drugim Adamem (człowiekiem), który stoi w opozycji do pierwszego Adama, łamiącego Boże prawo.  Rzymian 5:14-17
Czytaj werset
(14) Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść.
(15) Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski.
Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
(16) A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył.
Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.
(17) Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
 Jezus zmagał się z pokusą uniknięcia śmierci, ale Bóg nie może być kuszony.  Łukasza 22:42
Czytaj werset
Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode Mnie, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. (B. Pozn.)
Hebrajczyków 2:18
Czytaj werset
A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. (UBG)
Hebrajczyków 5:7
Czytaj werset
On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. (UBG)
Jakuba 1:13
Czytaj werset
Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi.
Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. (BT V)
 Umierając na krzyżu, nazywał Ojca swoim Bogiem.  Mateusza 27:46
Czytaj werset
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? (UBG)
 Relacje Nowego Testamentu nie rozróżniają śmierci jedynie ludzkiej natury Jezusa (podczas gdy boska natura miałaby pozostać przy życiu); jego śmierć to śmierć Jezusa jako osoby.  Rzymian 5:10
Czytaj werset
Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego (B. Warsz.)
Hebrajczyków 9:26
Czytaj werset
wtedy bowiem [Chrystus] musiałby cierpieć wiele razy od powstania świata – lecz po to ukazał się obecnie, raz podczas wypełniania się epok, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech (P. Dosł.)
Objawienia 1:17-18
Czytaj werset
(17) Kiedym Go ujrzał, upadłem do Jego stóp jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni,
(18) i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. (B. Pozn.)
 Został uczyniony doskonałym za sprawą swojej postawy posłuszeństwa i dobrowolnej ofiary; Bóg jest zawsze doskonały  Hebrajczyków 2:10
Czytaj werset
Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.
Hebrajczyków 5:8-9
Czytaj werset
(8) Chociaż był Synem, przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa.
(9) Tak udoskonalony, stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni.
Hebrajczyków 7:28
Czytaj werset
Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.
Powtórzonego Prawa 32:4
Czytaj werset
On Opoką, a Jego dzieło doskonałe, bo prawe wszystkie Jego drogi.
Bóg to wierny, bez fałszu, sprawiedliwy i prawy. (B. Pozn.)
 Chrystus został uczyniony grzechem ze względu na nas, a Bóg nie może być uczyniony czymś, co stanowi jego zupełne zaprzeczenie  2 Koryntian 5:21
Czytaj werset
On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
1 Jana 1:5
Czytaj werset
Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.
 Śmierć może być udziałem jedynie istot śmiertelnych (ludzi), Bóg zaś jest nieśmiertelny z samej definicji  Rzymian 1:23
Czytaj werset
Odrzucili majestat nieśmiertelnego Boga, przyjmując to, co jest podobizną śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonogów i płazów. (B. Paul.)
1 Tymoteusza 1:17
Czytaj werset
A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków. Amen. (BT V)

źródło: Trinity on Trial

Czytaj także: Czym jest krzyż? "Krzyż jest jednocześnie odrażający i piękny. Jak odrażający jest ludzki grzech i..."