Czy Biblia uczy o modalizmie

Według teorii, obecnie uznawanej za herezję, jedynym Bogiem jest Ojciec, natomiast Syn i Duch Święty są jego sposobem wyrażania się. Niczym aktor, który zakłada kolejne maski, modalistyczny Bóg prezentuje się ludziom. Czy jednak taka teoria znajduje swoje uzasadnienie w Biblii? Oprócz fragmentów, które mogą stanowić pozornie potwierdzenie takiej doktryny, w Piśmie Św. znajdujemy wersety, które jednoznacznie wskazują na dwie postaci: Boga Ojca, jak i Jego Syna.

Artykuł w trakcie rozbudowy

Modalizm? Bóg i Jezus w ks. Objawienia

Modalizm w Objawienia 1?

Już pierwszy werset ks. Objawienia wskazuje, że w biblijnej narracji mamy do czynienia z dwiema osobami:

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem – i wysławszy swojego anioła – oznajmić przezeń znakami słudze swojemu Janowi (Ks. Objawienia 1:1)

Werset rozróżnia nie tylko między Bogiem a Jezusem Chrystusem, który otrzymuje od Ojca objawienie. Pojawia się również anioł oraz apostoł Jan. Próba połączenia Boga Ojca z Synem może spowodować pytania, np.: dlaczego swoistej unifikacji nie dokonać również z posłanym aniołem – w końcu zostaje on wysłany z wiadomością, gdy tymczasem Jezus otrzymuje objawienie od Ojca. Czy bez zaprzeczenia elementarnej logice uda się modalistom ominąć rafę, którą może stanowić ów werset?

Modalizm w Objawienia 3?

Kolejne rozróżnienie między Ojcem i Synem znajdujemy w Ks. Objawienia 3:5:

Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed Ojcem moim i Jego Aniołami (Ks. Objawienia 3:5)

Jezus zobowiązuje się dać świadectwo przed Ojcem i Jego Aniołami. Czy założenie, że stanowi on tę samą osobę z Ojcem nie powinno skłonić do zastanowienia, czy podążając tym samym sposobem myślenia Jezus nie jest również jednym z aniołów, przed którymi ma wyzwać imiona wiernych chrześcijan.

Modalizm w Objawienia 5?

W Ks. Objawienia 5:5-6 czytamy z kolei:

I mówi do mnie jeden ze Starców: „Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci”. I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego. A miał siedem rogów i siedem oczu, to jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.

Scena ukazuje Baranka (Jezusa Chrystusa), który zwyciężył śmierć. Stoi on koło tronu, na którym zasiada Bóg, opisany w Objawienia 4, a także wspomniany w ks. Objawienia 5:1, jako ten, który ,,siedział na tronie”. Czy jeden i ten sam Bóg może zasiadać na tronie i jednocześnie stać obok tronu?

Przechodząc do kolejnego wersetu, czytamy:

On poszedł i wziął księgę z prawicy zasiadającego na tronie (Objawienia 5:7)

Czy potrzeba jeszcze bardziej czytelnego wersetu, by pokazać, iż Jezus (podchodzący do tronu) i Bóg (zasiadający na tronie) to dwie różne osoby?

Zobacz także: Chrystus jako Immanuel