Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

2 Księga Samuela 23:1

Oto ostatnie słowa Dawida. Dawid, syn Jessego, mężczyzna, który został wywyższony, pomazaniec Boga Jakuba i miły psalmista Izraela, powiedział:

2 Księga Samuela 23:2

Duch PANA mówił przeze mnie, a jego słowo jest na moim języku.

2 Księga Samuela 23:3

Bóg Izraela przemówił, Skała Izraela mówiła do mnie: Ten, który panuje nad ludem, ma być sprawiedliwy, ma panować w bojaźni Bożej.

2 Księga Samuela 23:4

Będzie jak światło poranka, gdy słońce wschodzi, jak poranek bez chmur i jak od jego blasku po deszczu wyrasta ruń z ziemi.

2 Księga Samuela 23:5

I choć mój dom nie jest taki przed Bogiem, to jednak zawarł ze mną wieczne przymierze, utwierdzone we wszystkim i pewne. A to jest całe moje zbawienie i całe moje pragnienie, chociaż on jeszcze nie daje temu wzrostu.

2 Księga Samuela 23:6

Lecz wszyscy synowie Beliala 1 będą jak ciernie wyrzucone, których się ręką nie bierze.

2 Księga Samuela 23:7

Ten zaś, kto chce ich dotknąć, musi uzbroić się w żelazo i drzewce włóczni. Zostaną doszczętnie spaleni ogniem na miejscu.

2 Księga Samuela 23:8

Oto są imiona dzielnych wojowników, których miał Dawid: Tachmonita, który zajął główne miejsce wśród trzech dowódców, to właśnie Adino Esnita. To on wywijał swoją włócznią przeciw ośmiuset i pokonał ich za jednym razem.

2 Księga Samuela 23:9

Po nim był Eleazar, syn Dody, Achochita, jeden z trzech dzielnych wojowników, którzy byli z Dawidem, kiedy urągali Filistynom, którzy zebrali się do bitwy, a Izraelici wycofali się;

2 Księga Samuela 23:10

To on powstał i bił się z Filistynami, aż mu ręka omdlała i przywarła do miecza. Tego dnia PAN sprawił wielkie zwycięstwo. Lud zaś zawrócił tylko po to, żeby zabrać łupy.

2 Księga Samuela 23:11

A po nim był Szamma, syn Agego, Hararyta. Gdy bowiem Filistyni zebrali się w oddział, gdzie była działka pola pełnego soczewicy, a lud uciekł przed Filistynami;

2 Księga Samuela 23:12

Wtedy on stanął w środku tej działki, obronił ją i pobił Filistynów. A PAN sprawił wielkie zwycięstwo.

2 Księga Samuela 23:13

Ci trzej spośród trzydziestu dowódców zeszli się i przyszli do Dawida w czasie żniw do jaskini Adullam, podczas gdy oddział Filistynów rozbił obóz w dolinie Refaim.

2 Księga Samuela 23:14

A Dawid w tym czasie przebywał w miejscu obronnym, a załoga filistyńska była wtedy w Betlejem.

2 Księga Samuela 23:15

Wówczas Dawid poczuł pragnienie i powiedział: Oby ktoś dał mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie!

2 Księga Samuela 23:16

Wtedy ci trzej waleczni wojownicy przebili się przez obóz Filistynów i zaczerpnęli wody ze studni betlejemskiej, która była przy bramie. Zabrali ją i przynieśli do Dawida. On jednak nie chciał jej pić, lecz wylał ją dla PANA;

2 Księga Samuela 23:17

I powiedział: Niech PAN mnie strzeże od tego, abym miał to uczynić. Czyż to nie krew mężczyzn, którzy poszli z narażeniem życia? I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej waleczni wojownicy.

2 Księga Samuela 23:18

Abiszaj, brat Joaba, syn Serui, był na czele trzech. On to podniósł swoją włócznię przeciw trzystu i pobił ich, i był sławny wśród tych trzech.

2 Księga Samuela 23:19

Z tych trzech był najsławniejszy i stał się ich dowódcą. Nie dorównał jednak tamtym trzem.

2 Księga Samuela 23:20

Benajasz, syn Jehojady, syn dzielnego męża z Kabseel, który dokonał wielu czynów, to on zabił dwóch wojowników z Moabu. On też w śnieżnym dniu zszedł do jamy i zabił lwa.

2 Księga Samuela 23:21

Zabił również Egipcjanina, człowieka godnego podziwu. Egipcjanin ten miał w ręku włócznię. On zaś poszedł do niego z kijem, wyrwał włócznię z ręki Egipcjanina i zabił go jego własną włócznią.

2 Księga Samuela 23:22

Tego dokonał Benajasz, syn Jehojady, był najsławniejszy wśród tych trzech dzielnych wojowników.

2 Księga Samuela 23:23

Był sławniejszy niż trzydziestu, nie dorównał jednak owym trzem. I Dawid postawił go nad swoją strażą przyboczną.

2 Księga Samuela 23:24

Asahel, brat Joaba, był wśród trzydziestu. A są nimi: Elchanan, syn Dodo z Betlejem;

2 Księga Samuela 23:25

Szamma Charodczyk, Elika Charodczyk;

2 Księga Samuela 23:26

Cheles Peletyta, Ira, syn Ikkesza, Tekoitczyk;

2 Księga Samuela 23:27

Abiezer Anatotczyk, Mebunaj Chuszatyta;

2 Księga Samuela 23:28

Salmon Achochita, Maharaj Netofatyta;

2 Księga Samuela 23:29

Cheleb, syn Baany, Netofatyta, Itaj 2, syn Ribaja, z Gibea synów Beniamina;

2 Księga Samuela 23:30

Benajasz Piratończyk, Hiddaj z potoków Gaasz;

2 Księga Samuela 23:31

Abi-Albon Arbatczyk, Azmawet Barchumitczyk;

2 Księga Samuela 23:32

Eliachba Szaalbończyk, Jonatan, z synów Jaszena;

2 Księga Samuela 23:33

Szamma Hararyta, Achiam, syn Szarara, Hararyta;

2 Księga Samuela 23:34

Elifelet, syn Achasbaja, syna Maachatyty, Eliam, syn Achitofela Gilonity;

2 Księga Samuela 23:35

Chesraj Karmelita, Paaraj Arbitczyk;

2 Księga Samuela 23:36

Jigal, syn Natana z Soby, Bani Gadytczyk;

2 Księga Samuela 23:37

Selek Ammonita, Nacharaj Beerotczyk, giermek Joaba, syna Serui;

2 Księga Samuela 23:38

Ira Jitryta, Gareb Jitryta;

2 Księga Samuela 23:39

Uriasz Chetyta. Razem wszystkich trzydziestu siedmiu.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Przypisy (synowie Beliala / Ittaj Gittyta)
  1. 2 Sam. 23:6: słowa „synowie” nie ma w tekście; „synowie Beliala” – ludzie źli, niegodziwi; P. Ekumeniczny tłumaczy bezosobowo po prostu jako „niegodziwości”
  2. 2 Sam. 23:29: Ittaj Gittyta, pochodził z miasta Gat, nie był etnicznym Izraelitą, ale wywodził się z ziemi Kanaan (2 Samuela 15:19: „Jesteś bowiem cudzoziemcem, a nawet wygnańcem”). Okazał się lojalny w stosunku do Dawida, co podsumował zdaniem przywodzącym na myśl deklarację Rut: „Jak żyje PAN i jak żyje mój pan, król, gdziekolwiek będzie mój pan, król, czy to na śmierć, czy na życie, tam też będzie twój sługa” (2 Samuela 15:21; por. Rut 1:16 i Jana 12:26)