10 plemion Izraela – zaginęły czy wróciły do ojczyzny?

10 plemion Izraela - zaginęły czy wróciły do ojczyzny?

10 plemion Izraela – zaginęły czy wróciły do ojczyzny?

Zgodnie z popularną teorią, 10 plemion Izraela nigdy nie wróciło do ojczyzny po tym, jak zostały uprowadzone do Asyrii w 722 r. p.n.e.

Plemiona, które miały na zawsze zniknąć z historii Izraela to:

plemiona Rubena, Symeona, Dana, Neftalego, Gada, Aszera, Issachara, Zebulona, Manassesa i Eraima, a więc wszyscy oprócz Judy i Beniamina (a także potomków plemienia Lewiego, które nie zyskało ziemi z przydziału Boga).

Józef Flawiusz (żyjący w I wieku n.e.) odnotował w „Dawnych Dziejach Izraela”, że „dziesięć plemion znajduje się do tej pory za Eufratem i stanowi wielką rzeszę, której nie da się zliczyć”. Jednak przynajmniej dwaj nowotestamentowi autorzy zdają się temu zaprzeczać:

  • Dzieje 26:7 (Jej [nadziei] wypełnienia spodziewa się dwanaście naszych plemion, gorliwie służąc Bogu dniem i nocą)
  • Jakuba 1:1 (Jakub (…) posyła radosne pozdrowienie dwunastu plemionom w diasporze)

Dwa inne wersety, które wskazują, że plemiona północne (Izrael) również wróciły (przynajmniej częściowo) do ojczyzny:

  • Łukasza 2:36 (Anna, córka Fanuela, z pokolenia Aszera – jedno z plemion północnych)
  • Dzieje 13:24 (Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu)

CDN